• Wednesday, Apr 14, 2021

Từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên được quy định thế nào?

Từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên được quy định thế nào?

Bắt đầu ngày 1/1/2021, quy định mới về tuổi hưu của giáo viên có hiệu lực.

By VŨ NINH
December 31 at 4:00 pm

Ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Theo Luật, giáo viên bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Giáo viên nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng. Giáo viên nữ nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 4 tháng. Theo lộ trình sau năm 2021, mỗi năm tăng thêm 3 tháng tuổi hưu với nam và 4 tháng với nữ. Đến năm 2028, tuổi hưu của giáo viên nam là 62 tuổi, tuổi hưu của giáo viên nữ là 60 tuổi.

Từ ngày 1/1/2021, tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên. (Ảnh minh họa: H.C)

Từ ngày 1/1/2021, tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên. (Ảnh minh họa: H.C)

Giáo viên về hưu sớm nếu thuộc một trong các trường hợp sau.

Thứ nhất, giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được về hưu khi đủ 55 tuổi 3 tháng với nam và 50 tuổi 4 tháng với nữ.

Thứ hai, giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tuổi nghỉ hưu được tính là đủ 50 tuổi 3 tháng với nam, 45 tuổi 4 tháng với nữ.

Nghỉ hưu trước tuổi (về hưu ở tuổi thấp hơn) nếu giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1/1/2021. Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi quy định nêu trên.

Theo vtc

comment Bình luận