• Saturday, Jul 04, 2020

Thực tế ảo tăng cường thổi hồn vào các tác phẩm nghệ thuật

Thực tế ảo tăng cường thổi hồn vào các tác phẩm nghệ thuật

Các nghệ sĩ đang đưa những tác phẩm của mình sang một chiều không gian mới sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường.

September 29 at 4:00 pm

Theo VOA

comment Bình luận