• Saturday, Oct 31, 2020

Quốc gia sắp diệt vong ắt sẽ có 7 tai họa xãy đến

Quốc gia sắp diệt vong ắt sẽ có 7 tai họa xãy đến

Bảy tai họa này được viết trong sách "Mặc Tử - Thất hoạn" do Mặc Tử, nhà tư tưởng nổi tiếng thời Chiến Quốc của Trung Hoa ghi nhận

By Nhật Vi
July 25 at 4:00 pm

Bảy họa hoạn mà Mặc Tử nói đến khiến quốc gia diệt vong có thể tóm tắt như sau:

1. Hoạ hoạn quốc phòng: Không xây dựng quốc phòng, mải lo xây dựng cung điện, dinh phủ, lầu các, biệt thự... tô vẽ thái bình. Quốc phòng lỏng lẻo mà xây dựng các cung điện hoa lệ, đó là họa hoạn thứ nhất.

2. Họa hoạn ngoại giao: Trước mối họa cường địch, không có bạn bè đồng minh ủng hộ, quốc gia cô lập không ai trợ giúp.

3. Họa hoạn tài chính: Tham ô tham nhũng, phân phối bất công, phô trương lãng phí, vắt kiệt của cải người dân. Huy động quân đội, dân chúng vào một số sự tình vô dụng, mệt nhọc sức dân, ban thưởng cho những kẻ bất tài, sức dân bị vắt kiệt vào những việc vô dụng, tài chính bị móc sạch vào những việc tiếp đãi ăn uống, đi lại giải trí

4. Họa hoạn nội chính: Quan lại đều mưu cầu lợi ích cá nhân, thôn tính theo lợi ích nhóm, đặt pháp luật để cấm người dân lên tiếng, không nghe người ta nói về quốc sự, chính trị. Quan chức chỉ chú ý đến bổng lộc bản thân, người được phái đi du thuyết chỉ chú ý đến tìm bạn gọi bè, người chấp chính soạn thảo pháp luật để thảo phạt nhân dân, người dân do sợ hãi mà không dám nói về chính trị,

5. Hoạ hoạn quốc quân: Đóng cửa tự cho mình là quang minh vĩ đại, rêu rao mình tiên tiến, ngồi đó đợi chết. Người chấp chính tự rêu rao mình tiên tiến, xuất sắc, sáng suốt, không hỏi ý kiến người dân, tự cho là thế giới hòa bình, không có phòng bị, các quốc gia xung quanh đều đang mưu cầu phát triển, còn người cầm quyền không nghĩ đến tiến thủ,

6. Họa hoạn đoàn đội: Dùng người không đúng, tiểu nhân nắm quyền, xa rời nhân dân, khinh nhờn đạo đức. Những người được tín nhiệm, trọng dụng lại không trung thành với quốc gia, người thực sự trung thành với quốc gia lại không được trọng dụng

7. Họa hoạn chính quyền: Dân thiếu ăn mặc chi dùng, quốc gia không có người hiền năng, luật pháp bất công, thưởng phạt không có tác dụng. Dân sinh khốn đốn, khó bảo đảm cuộc sống thường ngày, quan lại trong triều không có năng lực xử lý quốc sự, người chấp chính khen thưởng không khiến nhân dân vui mừng, người chấp chính trừng phạt không có tác dụng khiến dân sợ hãi

Quốc gia nào mà để xãy ra 7  tai họa này thì thì quốc gia đó sẽ gặp tai ương. Người chấp chính sẽ không còn xã tắc, việc giữ thành, an dân, trị quốc... sẽ bị sụp đổ. 

Sách Trung Dung 

comment Bình luận