• Friday, Jun 05, 2020

Các chính sách hỗ trợ thai sản và nuôi con tại Úc

Các chính sách hỗ trợ thai sản và nuôi con tại Úc

Úc được coi là quốc gia luôn dành một khoản lớn ngân sách để trợ cấp cho trẻ em và các gia đình có thu nhập thấp.

February 4 at 4:00 pm

Chính sách nghỉ làm sinh con có lương

Khi người mẹ có thai và xin nghỉ thai sản để chăm sóc con của mình hoặc nhận con nuôi, cha mẹ có thể nhận được chương trình Paid Parental Leave (Hay còn gọi là Chính sách hỗ trợ cha mẹ nghỉ phép vì lý do mới có con).

Chính phủ Úc trả khoản trợ cấp cho những cha mẹ hội đủ điều kiện thông qua chương trình Paid Parental Leave. Khoản trợ giúp này giúp cha mẹ nghỉ làm để chăm sóc đứa trẻ mới sinh hoặc mới nhận nuôi.

Chương trình này có 2 loại trợ cấp trả cho cha mẹ có việc làm, bao gồm:

1. Parental Leave Pay (Tiền trả Nghỉ Nuôi con) là khoản có áp thuế. Khoản tiền này cũng tính vào quy trắc nghiệm lợi tức nếu quý vị nhận một trợ cấp hỗ trợ thu nhập.

Khoản tiền này giúp các bậc phụ huynh đi làm được nghỉ phép để chăm sóc chính cho một đứa trẻ mới gia nhập gia đình. Nếu đủ tư cách, người mẹ có thể nhận được khoản tiền ở mức National Minimum Wage (Lương Tối thiểu Toàn quốc, tương đương khoảng 720 AUD (500 USD) mỗi tuần) trong khoảng thời gian lên đến 18 tuần.

Những ai được nhận trợ cấp này?

Cha mẹ có thể hội đủ điều kiện nhận Parental Leave Pay (Tiền trả Nghỉ Nuôi con) nếu:

- Là người chăm sóc chính cho một trẻ sơ sinh hay trẻ mới được nhận nuôi

- Thu nhập cá nhân của năm tài khoán gần nhất dưới 150,000 AUD

- Đang nghỉ phép hay không đi làm trong khoảng thời gian Paid Parental Leave (Nghỉ phép Nuôi con Hưởng lương).

- Đã làm việc 10 tháng trên tổng số 13 tháng trước khi sinh hay nhận nuôi trẻ và thỏa mãn các điều kiện về cư trú.

- Để nhận được đủ 18 tuần Parental Leave Pay (Tiền trả Nghỉ Nuôi con), quý vị cần chỉ định một ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian 34 tuần tính từ thời điểm sinh hay nhận nuôi con của quý vị.

Tùy vào hoản cảnh của cha mẹ, khoản Parental Leave Pay (Tiền trả Nghỉ Nuôi con) của sẽ do chủ lao động hay Centrelink chi trả. Nếu chủ lao động của quý vị là đơn vị chi trả, quý vị sẽ nhận khoản tiền này theo chu kỳ trả lương thông thường. Centrelink sẽ làm việc với chủ lao động của quý vị về việc này. Nếu quý vị không nhận Parental Leave Pay (Tiền trả Nghỉ Nuôi con) từ chủ lao động của quý vị, hoặc nếu quý vị làm việc tự do, Centrelink sẽ trực tiếp trả cho quý vị vào mỗi hai tuần.

Tiền trả cho người Cha và Người phối ngẫu) là khoản thanh toán một lần nếu quý vị là người cha hay người phối ngẫu đang nghỉ phép không hưởng lương để giúp chăm sóc cho đứa con mới của mình.

Nếu đủ tư cách, người cha có thể nhận được khoản tiền ở mức National Minimum Wage (Lương Tối thiểu Toàn quốc) trong khoảng thời gian lên đến 2 tuần.

5

Nhà có ba con được coi là một gia đình kiểu mẫu ở Úc

2. Dad and Partner Pay (Tiền trả cho người Cha và Người phối ngẫu) là khoản có áp thuế.

Những đối tượng nào được nhận trợ cấp này?

- Cha ruột của trẻ

- Là người phối ngẫu của người mẹ sinh ra trẻ

- Phụ huynh nhận con nuôi hay người phối ngẫu của một phụ huynh nhận con nuôi, hoặc cá nhân đang chăm sóc một đứa trẻ sinh ra theo một hợp đồng mang thai hộ và đang chăm sóc cho một trẻ sơ sinh hay trẻmới được nhận nuôi

- Thu nhập cá nhân của năm tài khoán gần nhất dưới 150,000 AUD

- Không làm việc hay không nghỉphép hưởng lương trong thời gian nhận Dad and Partner Pay.

- Đã làm việc đủ theo quy tắc trắc nghiệm làm việc, và thỏa mãn các điều kiện về cư trú

Người cha có thể nhận Dad and Partner Pay vào bất cứ thời điểm nào trong vòng 52 tuần từ khi trẻ sinh ra hay được nhận nuôi.

Centrelink sẽ trả trực tiếp một lần vào trương mục ngân hàng do quý vị chỉ định.

Để được nhận Parental Leave Pay (Tiền trả Nghỉ Nuôi con) hay Dad and Partner Pay (Tiền trả cho người Cha và Người phối ngẫu), quý vị cần phải làm việc đủ ít nhất 330 tiếng, hay khoảng 1 ngày một tuần trong vòng 10 tháng trên tổng thời gian 13 tháng.

Hỗ trợ cho cha mẹ sinh con không đi làm

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Newborn Upfront Payment (Thanh toán trước cho Trẻ sơ sinh) và Newborn Supplement (Trợ cấp Sơ sinh) nếu quý vị đang nhận Family Tax Benefit Part A (Trợ cấp Thuế Gia đình Phần A).

1. Newborn Upfront Payment (Thanh toán trước cho Trẻ sơ sinh)

Đây là khoản thanh toán một lần, với 550 AUD mỗi đứa trẻ và không phải chịu thuế.

2. Newborn Supplement (Trợ cấp Sơ sinh)

Đây là một khoản thanh toán liên tục trong tối đa 13 tuần và không phải chịu thuế.

Số tiền cha mẹ nhận được tùy thuộc vào số lượng con quý vị có và thu nhập của gia đình.

Đối với đứa con đầu lòng của bạn, tổng số tiền tối đa có thể nhận được là $ 1,649,83 trong 13 tuần. Đối với những đứa trẻ tiếp theo, tổng số tiền tối đa là $ 550,55 trong 13 tuần.

Hỗ trợ nuôi con

Parenting Payment là trợ cấp lợi tức dành cho cha mẹ hoặc người giám hộ để phụ chi phí nuôi dưỡng con cái.

Điều kiện phải hội đủ đối với Parenting Payment:

Parenting Payment là trợ cấp dành cho người nuôi dưỡng chính của đứa trẻ. Chỉ có người cha/mẹ hoặc người giám hộ mới có thể được lãnh trợ cấp này. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được lãnh Parenting Payment theo tư cách cha mẹ, ông bà, hoặc người nuôi dưỡng tạm, nếu:

Quý vị độc thân và nuôi dưỡng ít nhất một đứa trẻ dưới tám tuổi, hoặc có người phối ngẫu và nuôi dưỡng ít nhất một đứa trẻ dưới sáu tuổi;Thu nhập và tài sản của cả quý vị lẫn của người phối ngẫu (nếu có) thấp hơn mức nhất định; Đáp ứng các yêu cầu về tình trạng cư trú; Có thể đáp ứng các yêu cầu tham gia nếu cần thiết.

Khoản Parenting Payment quý vị được lãnh là bao nhiêu phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, trắc nghiệm lợi tức và tài sản của cả quý vị lẫn của người phối ngẫu (nếu có). Tài sản là bất kỳ tài sản hoặc của cải nào cha mẹ sở hữu một phần hoặc toàn bộ, bao gồm tài sản ở nước ngoài và các khoản nợ người ta thiếu quý vị.

Mức trợ cấp này được cập nhật vào ngày 20 tháng 3 và 20 tháng 9 hàng năm.

Hỗ trợ về chi phí giữ trẻ

Child Care Subsidy là hỗ trợ chi phí dịch vụ trông giữ trẻ được công nhận. Nếu quý vị hội đủ các điều kiện cần có, Centrelink sẽ trả trực tiếp tới nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ của quý vị để giảm khoản phí quý vị phải trả.

Cha mẹ phải hội đủ các điều kiện dưới đây:

Chăm sóc một trẻ từ 13 tuổi trở xuống mà không đang học trung học, trừ phi có trường hợp ngoại lệ được áp dụng, sử dụng một dịch vụ trông trẻ được công nhận, gánh trách nhiệm trả phí cho dịch vụ trông trẻ, và thoả mãn các yêu cầu về cư trú và chủng ngừa.

Để đạt các yêu cầu về cư trú, quý vị hay người phối ngẫu phải đang sinh sống tại Úc và thuộc một trong các diện: là công dân Úc hay có chiếu khán thường trú, mang chiếu khán Special Category, hoặc mang một loại chiếu khán tạm trú nhất định, ví dụ, chiếu khán Partner Provisional hay chiếu khán Temporary Protection.

Quý vị cũng có thể thỏa mãn các điều kiện về cư trú nếu: quý vị hay người phối ngẫu là du học sinh, được Chính phủ Úc bảo trợ để học tập tại Úc, hoặc  quý vị đang gặp khó khăn hay một tình huống đặc biệt áp dụng.

Giá trị của khoản Child Care Subsidy mà cha mẹ đủ tư cách nhận sẽ phụ thuộc vào:

- Thu nhập của gia đình

- Mức trần theo giờ dựa trên loại hình trông giữ trẻ được công nhận mà quý vị đã sử dụng và tuổi của con

- Số giờ mà quý vị và người phối ngẫu dành cho các sinh hoạt được thừa nhận.

Centrelink sẽ sử dụng khoản ước tính thu nhập gia đình của quý vị để tính phần trăm phí mỗi giờ mà Centrelink sẽ hỗ trợ.

Số giờ được hỗ trợ trông trẻ mà quý vị có thể nhận dựa vào số giờ quý vị dành cho các sinh hoạt được thừa nhận trong mỗi hai tuần.

Những sinh hoạt được thừa nhận: công việc có thu nhập - bao gồm nghỉ phép, như nghỉ thai sản; học tập và huấn nghệ; công việc không thu nhập trong doanh vụ gia đình; đang kiếm việc làm; tình nguyện; kinh doanh tự do, và các hoạt động khác xét theo từng trường hợp.

Các bậc phụ huynh không thể thoả mãn các điều kiện của kiểm tra sinh hoạt với lí do chính đáng sẽ được ngoại lệ để hỗ trợ trẻ đi học mầm non.

Để giảm thiểu khả năng trả thừa, mỗi hai tuần Centrelink sẽ giữ lại 5% thuộc Child Care Subsidy của quý vị. Vào cuối mỗi năm tài chính, Centrelink sẽ cân đối khoản thanh toán của quý vị. Centrelink làm điều này bằng cách so sánh dự toán thu nhập với thu nhập thực tế của quý vị. Điều này sẽ bảo đảm rằng quý vị nhận được khoản hỗ trợ chính xác.

Hỗ trợ giảm thuế từ chính phủ để nuôi con

Family Tax Benefit là khoản thanh toán có hai phần giúp hỗ trợ chi phí nuôi con.

- Family Tax Benefit Part A được trả cho mỗi trẻ em. Số tiền cha mẹ nhận được tùy thuộc vào hoàn cảnh của gia đình quý vị. Nếu quý vị chăm sóc một đứa trẻ trước khi lên một tuổi, hoặc cha mẹ nhận con nuôi ở bất kì lứa tuổi nào thì cha mẹ có thể được gia tăng khoản Family Tax Benefit Part A. 

- Family Tax Benefit Part B trợ giúp thêm cho cha mẹ đơn thân, người chăm sóc không phải cha mẹ (kể cả ông bà) và các cặp vợ chồng có một người có thu nhập chính. Yêu cầu của quý vị sẽ được kiểm tra thu nhập và số tiền quý vị nhận được sẽ tùy thuộc vào độ tuổi con út của quý vị.

Trong một số trường hợp, cha mẹ có thể chia sẻ sự chăm sóc của một đứa trẻ. Nếu quý vị đang ở trong tình huống này, cha mẹ vẫn có thể đủ điều kiện nhận một khoản Family Tax Benefit cho đứa trẻ nếu quý vị chăm sóc cho chúng ít nhất 35% thời gian.

Quý vị có thể đủ điều kiện cho Family Tax Benefit Part A nếu quý vị chăm sóc cho một đứa trẻ phụ thuộc: dưới 15 tuổi, hoặc 16 đến 19 tuổi, và đang học tập toàn thời gian trong một khóa học được phê duyệt hướng đến năm lớp 12 hoặc bằng tương đương với một khối lượng học tập chấp nhận được, hoặc đã được miễn trừ các yêu cầu giáo dục.

Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận Family Tax Benefit Part A đối với trẻ em phụ thuộc trong độ tuổi từ 16 đến 19 thì quý vị có thể nhận được thanh toán cho đến cuối năm dương lịch, khi trẻ đủ 19 tuổi, nếu chúng tiếp tục học toàn thời gian.

Quý vị có thể đủ điều kiện cho Family Tax Benefit Part B nếu quý vị là vợ hoặc chồng thì và chăm sóc trẻ em phụ thuộc dưới 13 tuổi.

Nếu quý vị là cha mẹ đơn thân, ông bà hoặc cụ cố chăm sóc trẻ thì quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng Family Tax Benefit Part B nếu đứa trẻ mà quý vị chăm sóc: dưới 16 tuổi, hoặclà học sinh trung học toàn thời gian, cho đến cuối năm dương lịch mà các em tròn 18 tuổi.

Việc học ở nhà đối với trẻ em từ 16 đến 19 tuổi không đáp ứng được các yêu cầu học tập để được hưởng Family Tax Benefit.

Nguồn: SBS

comment Bình luận