• Wednesday, Sep 30, 2020

Brexit: Kéo cờ Anh rút khỏi EU

Brexit: Kéo cờ Anh rút khỏi EU

Lá cờ Anh Quốc đã bị tháo xuống trong hàng cờ các quốc gia thành viên EU bên trong tòa nhà Hội đồng Châu Âu tại Brussels trước giờ Brexit.

January 31 at 4:00 pm

comment Bình luận